Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden

Algemene voorwaarden V.O.F. Wad Up

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen V.O.F. Wad Up te Franeker, Kamer van Koophandel 82727678 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”).
Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor V.O.F. Wad Up alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 1. Offerte en aanvaarding
  • V.O.F. Wad Up stelt een offerte op waarin V.O.F. Wad Up aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) V.O.F. Wad Up aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de omschrijving van de Diensten die in de offerte zijn aangegeven is bindend.
  • In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen van websites, huisstijlen, lay-out, teksten, ontwerpen, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen logo’s en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
  • Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. V.O.F. Wad Up kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien V.O.F. Wad Up daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door V.O.F. Wad Up. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
  • Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat V.O.F. Wad Up werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever V.O.F. Wad Up verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
  • Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. V.O.F. Wad Up zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten. Vooraf zal worden aangegeven dat sprake is van meerwerk.
 2. Uitvoering van de Diensten
  • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door V.O.F. Wad Up uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan V.O.F. Wad Up aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan V.O.F. Wad Up worden verstrekt.
  • Opdrachtgever zal V.O.F. Wad Up toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die V.O.F. Wad Up redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
  • V.O.F. Wad Up garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.
  • V.O.F. Wad Up is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  • V.O.F. Wad Up heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover V.O.F. Wad Up niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.V.O.F. Wad Up zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever binnen en kantooruren binnen 2 uur te reageren, tenzij anders afgesproken in de offerte
 3. Zoekmachine-optimalisatie
  • Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van de website en/of diensten van Opdrachtgever in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde.
  • Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende de website en/of diensten van Opdrachtgever volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. V.O.F. Wad Up kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
  • Opdrachtgever machtigt V.O.F. Wad Up hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft V.O.F. Wad Up hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.
 4. Reclame
  • Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal V.O.F. Wad Up zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever.
  • De kosten van de reclamecampagne(s) worden door zoekmachine(s) aan V.O.F. Wad Up gefactureerd. V.O.F. Wad Up factureert dit vervolgens door aan Opdrachtgever.
 5. Drukwerk
  • In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door V.O.F. Wad Up. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen.
  • Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.
 6. Hosting
  • Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal V.O.F. Wad Up zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
  • Indien V.O.F. Wad Up geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan V.O.F. Wad Up niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
 7. Domeinnaam
  • Indien de Dienst strekt tot de het leveren van een domeinnaam zal V.O.F. Wad Up zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
  • Indien V.O.F. Wad Up geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan V.O.F. Wad Up niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
 8. Ontwikkelen van Werken
  • Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
  • V.O.F. Wad Up geeft geen garanties ten aanzien van het functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
  • V.O.F. Wad Up is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  • Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan V.O.F. Wad Up levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door V.O.F. Wad Up. Opdrachtgever vrijwaart V.O.F. Wad Up van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
  • Opdrachtgever vrijwaart V.O.F. Wad Up voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door V.O.F. Wad Up.
  • V.O.F. Wad Up zal de werken op een passende wijze elektronisch beschikbaar stellen.
  • V.O.F. Wad Up zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
  • V.O.F. Wad Up zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang V.O.F. Wad Up Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat V.O.F. Wad Up Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. V.O.F. Wad Up is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is V.O.F. Wad Up gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
 9. Oplevering en aanvaarding
  • V.O.F. Wad Up zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
  • Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
  • Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
  • Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal V.O.F. Wad Up zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan V.O.F. Wad Up doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
  • Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is V.O.F. Wad Up gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. V.O.F. Wad Up zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.
  • Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door V.O.F. Wad Up gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. V.O.F. Wad Up kan slechts opzeggen nadat zij bij een revisie of motivatie aangeeft dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
  • Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij V.O.F. Wad Up het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
 10. Rechten van intellectueel eigendom
  • Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt.
  • De rechten van intellectueel eigendom op Werken worden, tenzij anders afgesproken, overgedragen van V.O.F. Wad Up naar Opdrachtgever. Daarbij behoudt V.O.F. Wad Up een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het Werk en onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af aan de plicht van V.O.F. Wad Up om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.
 11. Installatie en onderhoud van Werken
  • Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen strikt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart V.O.F. Wad Up voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door V.O.F. Wad Up.
  • Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal V.O.F. Wad Up zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. V.O.F. Wad Up is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
  • Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan V.O.F. Wad Up heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. V.O.F. Wad Up kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. V.O.F. Wad Up kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.
 12. Wijzigingen aan de Diensten
  • Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en voor zover daaruit minder kosten bestaan dan minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
  • Indien V.O.F. Wad Up meer werk moet verrichten dan V.O.F. Wad Up had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is V.O.F. Wad Up gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat V.O.F. Wad Up tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
 13. Prijzen en betaling
  • Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
  • Voor een Werk (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs overeengekomen. Opdrachtgever is 30% verschuldigd bij aanvang van de werkzaamheden en het resterende bedrag op het moment dat het Werk (of fase of onderdeel) aanvaard is. Aanbetalingen voor een Werk (of fase of onderdeel) zijn verschuldigd zodra V.O.F. Wad Up meldt dat het werk zal beginnen
  • O.F. Wad Up zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
  • De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
  • Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan V.O.F. Wad Up te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat V.O.F. Wad Up de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van V.O.F. Wad Up blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
  • Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  • Eens per kalenderjaar is V.O.F. Wad Up gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de op dat moment gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. V.O.F. Wad Up zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
  • Alle prijzen die door V.O.F. Wad Up worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
  • Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan V.O.F. Wad Up. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
  • Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, leveren alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van V.O.F. Wad Up volledig bewijs op onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
 14. Geheimhouding
  • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
  • V.O.F. Wad Up mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
  • De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 15. Aansprakelijkheid
  • V.O.F. Wad Up is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
  • Iedere aansprakelijkheid van V.O.F. Wad Up voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
  • Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen kan worden uitgekeerd is hetgeen gefactureerd voor de twaalf maanden voorafgaand aan de maand waarin het schadebrengende feit zich voordeed, met een maximum van € 5.000,- (exclusief btw). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van V.O.F. Wad Up.
  • De aansprakelijkheid van V.O.F. Wad Up wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever V.O.F. Wad Up direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en V.O.F. Wad Up ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat V.O.F. Wad Up in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens V.O.F. Wad Up.
  • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat V.O.F. Wad Up door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van V.O.F. Wad Up kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 16. Duur en opzegging
  • Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden wordt bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
  • Opdrachtgever kan een Dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds niet opzeggen, tenzij voldaan is aan hetgeen bepaald is in het artikel over oplevering en aanvaarding.
  • Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
  • Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is V.O.F. Wad Up gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. V.O.F. Wad Up is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 17. Wijzigingen in overeenkomst
  • Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd
  • Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is V.O.F. Wad Up echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzijzetten.
  • Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal V.O.F. Wad Up overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. V.O.F. Wad Up zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien V.O.F. Wad Up bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
  • V.O.F. Wad Up mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
  • Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
  • Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.
 18. Slotbepalingen
  • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin V.O.F. Wad Up gevestigd is.
  • Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
  • Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
  • De door V.O.F. Wad Up ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
  • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is V.O.F. Wad Up steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.